Voor wie is ons onderwijs bedoeld?

Wij geven onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke of meervoudige beperking (zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig beperkte leerlingen). Ook leerlingen die sociaal emotioneel erg kwetsbaar zijn kunnen wij op maat bedienen.

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook staat daarin het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoeften en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend. In het VSO worden op basis van het OPP perspectiefgesprekken gevoerd gericht op uitstroom.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt voor voortgezet speciaal onderwijs biedt onze school de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 1 dagbesteding
  • Leerroute 2 dagbesteding
  • Leerroute 3 dagbesteding of beschermde arbeid
  • Leerroute 4 (beschermde) arbeid

Hiernaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter daar de ondersteuning kan krijgen die nodig is. De exacte plaats waar een leerling naar uitstroomt is naast de leerroute afhankelijk van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Onze school heeft daarin direct te maken met het beleid van de Foodvalley (Ede, Veenendaal en omgeving).