Veilige school

Veiligheid staat centraal op onze school. Alleen in een veilige omgeving met een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling. Vragen of meer weten? De contactgegevens vind je op de pagina Contact.

Wat betekent dat?

We passen goed op voor ongelukken op school. We zijn ons bewust van situaties die gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Geweld en pesten horen niet op school, net als seksuele intimidatie en discriminatie. We respecteren en accepteren elkaar. School is een plek waar leerlingen zicht veiligheid ervaren en zichthuis voelen. In het schoolveiligheidsplan staat wat de school doet voor de veiligheid.

Heldere afspraken

Afspraken over goed gedrag maken de school veiliger. Leerlingen, ouders, bezoekers en medewerkers volgen de gedragscode van school, leerlingen kennen de schoolafspraken. Aan het begin van elk nieuw schooljaar worden deze met de leerlingen vastgesteld. Zo weet iedereen wat goed gedrag is en wat niet. Ze helpen om ongewenst gedrag te voorkomen. Er zijn duidelijke afspraken over wat er gebeurt als een leerling of medewerker iets doet dat niet mag. Bijvoorbeeld: een consequentie, schorsing of aangifte bij de politie. Wat we doen, staat in het protocol Veilige school. Vraag er gerust naar op school.

Veilig en prettig leerklimaat

We onderzoeken regelmatig het leerklimaat in alle groepen. Hoe vinden de leerlingen het in de klas? Voelen zij zich prettig? En voelen zij zich veilig? Als er verbeteringen nodig of mogelijk zijn, is dat óns huiswerk.

Meldcode Huiselijk geweld

Voor alle medewerkers in onderwijs geldt dat zij moeten handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat wanneer er sprake is van vermoedens van onveiligheid, verwaarlozing of kindermishandeling we actie moeten ondernemen en de stappen van de meldcode moeten volgen. De meldcode ligt op school ter inzage.

Privacy van leerlingen

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden en voor de veiligheid van onze leerlingen.

Privacy

Klachten

Ben je niet tevreden over wat er gebeurt op school? Dat kan gebeuren. Laat het ons gerust weten. Samen komen we er vast uit.

Klachtenregeling