Waar onze school voor staat

Ons onderwijs is zo ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. We maken hierbij gebruik van eigentijdse methodes, die zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de leerling. We bieden ons onderwijs in een veilige en gestructureerde omgeving, waarbinnen de leerling het vertrouwen voelt om initiatieven te nemen en om zelf te handelen. De kleinschaligheid van de school maakt dat leerlingen zich snel geborgen voelen, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Kernwaarden

  • Verbinding
  • Daadkracht
  • Gelijkwaardigheid

Grondslag

Onze school heeft een christelijke signatuur met een open karakter. We staan open voor alle kinderen en ouders, ongeacht afkomst en levensovertuiging. Medewerkers, leerlingen en ouders met verschillende achtergronden en uiteenlopende levensovertuigingen gaan bij ons op school met respect met elkaar om.

Schoolgrootte

In ons schoolgebouw zit een SO- en een VSO-afdeling met in totaal circa 140 leerlingen. We bieden voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan ongeveer 65 leerlingen van 12 tot 18 jaar. De afdelingen zijn verdeeld in onder-, midden- en bovenbouw groepen, waarbij de leerlingen veelal zijn ingedeeld op leeftijd en op leerroute. We clusteren ook naar uitstroommogelijkheden. De grootte van de groepen varieert.

Onze leerlingen

Op De Blink geven we onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking (zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig beperkte leerlingen). Soms hebben zij extra verzorging of ondersteuning op andere gebieden nodig. Naast de verstandelijke beperking kan er sprake zijn van bijvoorbeeld een motorische beperking, slechtziendheid, slechthorendheid of autisme.

Onze leerlingen stromen aan het eind van het voortgezet speciaal onderwijs uit naar vormen van dagbesteding en (beschutte) arbeid. Waar mogelijk is er (tussentijdse) uitstroom naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of naar een entreeopleiding (MBO).